• هرگز از دیگران بت و معبود کمال مطلوب مساز ، هيچ گاه انتظاراتت را برآورده نخواهند كرد .
  • به ساير پيوندهاي كسي كه دوستش مي داري احترام بگذار . اگر اين پيوندها براي او اهميت دارند بايد براي تو نيز مهم باشند .
  • هرگز ديگري را ناگزير مكن به نام عشق كاري براي تو انجام دهد ، با عشق نمي توان معامله كرد .
  • بر اين احساس مباش كه ناگزيري تمام ساعات بيداري را با آن كه دوست مي داري بگذراني ، گاه او را به حال خويش رها كن و بگذار كه در دنياي خود به سر برد .
/ 0 نظر / 7 بازدید