- دیروز هزار سال پیش از این هم رخ داده است .

- آگاهی زندگی با بال است .

- هر چیز که یک بار برای ما زنده بوده باشد هرگز از دست نمی رود . بر روی این زمین برای هیچ چیز پایانی متصور نیست .

- شاعرانی را می شناسم که هرگز خود را به تمامی آشکار نمی کنند چون می ترسند شناخته شوند و تنها بمانند .

- توان زندگی به چگونه نگریستن ما به زندگی بسته است .

- تو را برای ابد دوست خواهم داشت از مدتها پیش از آن که در کالبد زمینی یکدیگر را دیدار کنیم تورا دوست داشته ام .

- تو بسیار بیش تر از آن را که می توانم بگویم می شنوی . تو آگاهی را می شنوی . تو همراه با من به جایی می روی که واژه های من نمی توانند تو را ببرند .

- شعور یک گیاه در وسط زمستان از تابستان گذشته نمی آید . از بهاری می آیدکه فرا می رسد . گیاه به روزهای رفته نمی اندیشد به روزهایی می اندیشد که می آید . اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد چرا ما - انسانها- باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آن چه می خواهیم دست یابیم ؟

- سکوت دردناک است اما در سکوت است که همه چیز شکل می گیرد و در زندگی ما لحظه هایی هست که تنها کار ما باید انتظار کشیدن باشد . درون هر چیز در اعماق هستی نیرویی هست که چیزی را می بیند و می شنود که هنوز قادر به درکش نیستیم . هر آنچه امروز هستیم از سکوت دیروز زاده شده است .

- ما بس تواناتر از آنیم که می اندیشیم . لحظه هایی هست که در آن ها یگانه راه آموختن به کار نبردن هیچ ابتکاری انجام ندادن هیچ کاری است . زیرا در این لحظه های سکون بخش نهان وجود ما فعال است و می آموزد . آن گاه که شناخت نهان در روح خود را می نمایاند از خود شگفت زده می شویم و انگاره های ما از زمستان به گل می نشیند در حال سرودن نغمه هایی که هرگز در رویا هم نشنیده ایم .

- زندگی همواره بیش تر از آنی به ما می بخشد که خود را سزاوارش می دانیم .

 

پائولو کوئيلو(نامه های عاشقانه يک پيامبر )

/ 0 نظر / 7 بازدید