راز زندگي

     غنچه با دل گرفته گفت :

     ْ زندگی ، لب ز خنده بستن است

          گوشه اي درون خود نشستن است ْ

     گل به خنده گفت :

       ْ زندگي شكفتن است

             با زبان سبز راز گفتن است ْ

     گفتگوي غنچه و گل از درون باغچه

        باز هم به گوش مي رسد

     تو چه فكر مي كني ؟

     راستي كدام يك درست گفته اند ؟

     من كه فكر مي كنم

                      گل به راز زندگي اشاره كرده است

     هر چه باشد او گل است

     گل يكي دو پيرهن

                    بيشتر ز غنچه پاره كرده است .

/ 1 نظر / 4 بازدید
ليلی

سلام ايکاش می دونستيم...