آموخته ام ...

 

     - آموخته ام که وقتی عاشقم ، عشق در ظاهرم نيز نمايان شود .

     - آموخته ام كه عشق مركب حركت است نه مقصد حركت .

     - آموخته ام كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زماني كه عاشقش شويم .

     - آموخته ام كه اين عشق است كه زخمها را شفا مي دهد ، نه زمان .

     - آموخته ام كه تنها كسي كه در زندگي مرا شاد مي كند ، كسي است كه به من

     مي گويد : ْ تو مرا شاد کردی  ْ

     - آموخته ام که خوشبختی ، جستن آن است نه يافتن آن .

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
نسيم

منم آموخته ام که خوشبختی را در درون جستن است نه در بيرون گدايی کردن. اگر در درون خوشبخت باشی خوشبختی از اطراف به سمت تو هجوم خواهدآورد.