خدایا !

یاریم ده تا از مواهب تو برخوردار باشم

و بر همگان نثار کنم .

با این دل آگاهی ، كه تو پادشاه كريمي

و اين بخشش از سوي من نيست .

و هر آنچه هست ، از ملكوت تو مي رسد .

دستگيرم شو تا بر عيب خود سرپوش نگذارم ،

از عيب ياران فقط نزد خود آنها پرده بردارم

و پرده پوش عيب مردمان، در چشم اين و آن باشم .

پس مرا توانايي آن عطا كن

تا بر داشته ها ننازم و از ناداشته ها نگدازم .

اگر درون مايه اي دارم ، برزبان نياورم

و اگر ندارم ، خروش بر نياورم .

/ 0 نظر / 7 بازدید