- ديروز مي گفتي همين فردا

       امروز مي گويي همين فردا

       فردا كه آيد نيز خواهي گفت

                                                     باشد همين فردا ، همين فردا

     اي مانده در ويراني رويا

                                                   امروز را درياب ، اين آخرين فردا...

. 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سیب مهربون

ممنون سميرا جون راستی می دونی تو منو ياد يکی از دوستام می اندازی که اسمش سميراست به قول عزيز جون پيرتم عشقه