- برای آنکه دیگری را با عشق با زندگی خویش راه دهیم بایستی ویژگیهای

     مخربی از این دست را کنار بگذاریم :

     - نیاز همیشه بر حق بودن .

     - نیاز هماره نفر اول بودن .

     - نیاز همیشه بر اوضاع مسلط بودن .

     - نیاز به کامل و بی نقص بودن .

     - نیاز محبوب همگان بودن .

     - نیاز به تملک .

     - نیاز به خالی بودن از تناقض و محرومیت .

     - نیاز به تغییر دیگران به دليل نيازهاي خود .

     - نیاز به استثمار و به کارگیری ماهرانه دیگران .

     - نیاز به ملامت و سرزنش .

     - نیاز به سلطه جویی .

                                                                        .

/ 4 نظر / 6 بازدید
هيروديا

سلام سميرا خوبی خانم؟ مرسی از حضورت پست قشنگی بود من هم برايت سال خوبی رو آرزو ميکنم

نسيم

عزيز دلم تو اينهمه چيز خوب را از کجا آوردی؟ با اين وجود من هيچ بدرد نمی خورم چون همه اين مشکلات را دارم. مخصوصا نياز به تملک خودم و عسل شيرينم