.

    - از آنان خورشيد نطفه گرفت 

                     و شب از نماز معاشقه شكست .....

.

/ 3 نظر / 7 بازدید
نسيم

ای بدجنس تو از کجا فهميدی ما چکار کرديم ما فکر می کرديم هيچکی نمی دونه!!! مامان عسل

نسيم

آره عزيزم ارديبهشت های شيراز را يادمه اون روزگار را نمی شه فراموش کرد. اون بخش سازنده زندگی شاد منه. مگه می شه آدم خودشو فراموش کنه. مگه می تونه؟ من ارديبهشت جاودانی را هرگز فراموش نمی کنم.

شهاب

شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد. بنگر کز اول صبح در شام باز باشد