افق روشن

     روزی ما دوباره کبوترهای مان را پیدا خواهیم کرد

     و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

     روزی که کمترین سرود بوسه است

     و هر انسان برای هر انسان برادری است .

     روزی که دیگر درهای خانه را نمی بندند

     قفل افسانه ای است

     و قلب برای زندگی بس است .

     روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

     تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی

     روزی که آهنگ هر حرف زندگی است

     تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم

     روزی که هر لب ترانه ای است تا کم ترین سرود بوسه باشد

     روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی

     و مهربانی با زیبایی یکسان شود

     روزی که ما دوباره برای کبوترهای مان دانه بریزیم

     و من آن روز را انتظار می کشم

     حتی روزی که دیگر نباشم .........

                                                                                                    شاملو

/ 0 نظر / 6 بازدید