پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

     - به پرواز شک کرده بودم                                    به هنگامی که شانه هایم       از وبال بال ، خمیده بود .                                                ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
         - تاریکترین ساعت شب ساعت قبل از طلوع افتاب است .                                     پائولو کوئیلو      - بهترین راه انتقام کشیدن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
          - راستی یادم رفت ازت تشکر کنم برای تمام اون لحظات بیماری و            عمل و دوران خستگی  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
  سلام ،         چند وقتي به خاطر يه كسالت كوچولو و عمل جراحي كه داشتم، نبودم.خدا رو شكر همه      چيز به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2 بازدید