پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

       - آنچه مسحورم می کند             نه حضورت                              که اعجازت            در بازآفرینی دوباره من از خودم بود                                                 تو خود ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
       برای خاطر چمنزارها،                               خدا را قسم داده ام ،                                                           تا چشمه سارها هیچ گاه از سرود رفتن باز نایستند...  پس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید