پست های ارسال شده در دی سال 1387

       - روزهای فاصله را تحمل آوردن                     همچون تاب آوردن روزهای بی تنفس است ،                                                 چگونه می توان بی تنفس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید
       تو گامهای خویش بردار                                                من گامهای خویش      تو بذرهای خویش بپاش                                               من بذرهای خویش      تو زمین های خویش آبیاری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
       - من در تو تکثیر خواهم شد            من در تو تکرار خواهم شد                 من در تو خواهم شکفت            ای ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید