- سلامت رواني ما دقيقاً بستگي دارد به اينكه تا چه حد بتوانيم كساني

         را كه با  اعمالشان به نحوي به ما آسيب رسانده اند ،

 به راحتي ببخشيم !

    خدايا تو را سپاس...

/ 1 نظر / 6 بازدید
نسيم

پس تو بايد خيلی منو ببخشی