- عشق فقط مي بخشد . عشق تجارت نيست . بنابراين اصلاً حساب سود و زياني در ميان نيست . عشق از بخشش لذت مي برد . درست همان طور كه گلها از عطرافشاني لذت مي برند . چرا بايد در هراس باشند ؟ تو چرا بايد در هراس باشي ؟ به خاطر داشته باش ، ترس و عشق هرگز با هم نيستند نمي توانند با هم باشند . هيچ هم زيستي ممكن نيست . ترس درست نقطه مقابل عشق است .

- عشق بزرگترين هديه خداست . هنر آن را بياموز . آواز آن جشن آن را بياموز . عشق نيازي قطعي است ، درست همانگونه كه جسم بدون غذا نمي تواند زنده بماند ، بدون عشق روح را ياراي زنده ماندن نيست . عشق غذاي روح است ، آغازگر همه چيزهاي باشكوه است ، عشق دربارگاه ملكوتي است .  

ـ بگذار اين قاعده اساسي زندگي باشد ، يكي از اساسي ترين قواعد : هر چه نسبت به خودت باشي ، نسبت به ديگران هم همان خواهي بود . اگر خود را دوست بداري ، ديگران را هم دوست خواهي داشت .

 

                                                                                        اوشو

/ 0 نظر / 4 بازدید